CFC 2022 Έντυπο Απαλλαγής, Συναίνεσης & Ευθύνης.

Απαιτείται η αποδοχή της παρούσας Φόρμας Απαλλαγής, Συναίνεσης & Απαλλαγής Ευθύνης για τη συμμετοχή στο CFC2022

Διαβάστε το προσεκτικά καθώς επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Ρητή ανάληψη κινδύνου:

Συμφωνώ και αναγνωρίζω ότι υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι για όσους συμμετέχουν σε όλες τις πτυχές του CFC2022. Αυτοί οι κίνδυνοι μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτές: πτώσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο, τραυματισμό ή θάνατο λόγω αμέλεια εκ μέρους εθελοντή / αθλητή / διοργανωτή / θεατή, ή άλλων ανθρώπων γύρω μου, τραυματισμό ή θάνατο λόγω ακατάλληλης χρήση ή αστοχίας εξοπλισμού, οποιοσδήποτε σοβαρός προσωπικός τραυματισμός ή επιδείνωση της υγείας (δηλ. μυοσκελετικό, καρδιαγγειακό, νευρολογικό κ.λπ.) ή οποιονδήποτε κίνδυνο υλικών ζημιών. Συμφωνώ και αναγνωρίζω ότι οποιοσδήποτε από αυτούς τους προαναφερθέντες κινδύνους μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο μου. Επιβεβαιώνω ότι είμαι ενημερωμένος και πλήρως ενήμερος για τους κινδύνους της ραβδομυόλυσης όπως ορίζεται σε σχετικά άρθρα για τη ραβδομυόλυση. Εγώ αναγνωρίζω ότι οι CFC, Volume Up, ΝΟΒΑ και Μαγνησιακός Α.Ο.Β δεν ευθύνονται και δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιουδήποτε τραυματισμού ή θάνατο ή ζημιά περιουσίας λόγω δυσλειτουργίας ή/και κακοήθειας του χώρου.
Αναλαμβάνω πρόθυμα και ρητά την πλήρη ευθύνη για τους κινδύνους στους οποίους εκθέτω τον εαυτό μου και αποδέχονται την πλήρη ευθύνη για οποιονδήποτε τραυματισμό, ζημιά ή θάνατο που μπορεί να προκύψει από την συμμετοχή στο CFC2022. Δεν έχω φυσική βλάβη ή ασθένειες που θα θέσουν σε κίνδυνο τον εαυτό μου ή τους άλλους και δεν πάσχω από καμία κατάσταση υγείας που μπορεί να επιδεινωθεί με τη συμμετοχή στο CFC2022.

Τερματισμός:

Το CFC2022 διατηρεί ρητά το δικαίωμα αποκλεισμού ή/και τερματισμού της συμμετοχής οποιουδήποτε αθλητή, προσωπικού, κριτή, εθελοντή ή συμμετοχής θεατή στο Βόλο 20-26 Ιουνίου ανά πάσα στιγμή, χωρίς περαιτέρω υποχρέωση ή καθήκον σε αυτόν τον αθλητή, το προσωπικό, κριτή, εθελοντής ή/και θεατής και χωρίς καμία αποζημίωση.

Αιτιολογικό για αποκλεισμό μπορεί να περιλαμβάνεται, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ, οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μη εξαντλητικά παραδείγματα: χλευασμός άλλου αγωνιζόμενου ή εμφάνιση οποιασδήποτε άλλης αντιαθλητικής συμπεριφοράς, οποιεσδήποτε ενέργειες ή παραλείψεις που καταδεικνύουν πρόθεση εξαπάτησης, παραβίασης, ή παρακάμπτουν τους κανόνες ή τις προθέσεις των Κανόνων του CFC2022, οποιαδήποτε συμπεριφορά που παραβιάζει τον Ελληνικό Νόμο και κάθε συμπεριφορά που θα έφερνε δυσφήμιση στο CFC CFC2022,Volume Up και HFFF στα μάτια του κοινού. Αναγνωρίζω ότι αυτή η λίστα είναι δεν είναι αποκλειστική ή εξαντλητική και προορίζεται ως κατευθυντήρια γραμμή για τους αθλητές χωρίς να επιβάλλει κανένα περιορισμό στα δικαιώματα του CFC2022 για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης με τον τρόπο που πιστεύει αυτή.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι θα σας επιτραπεί να συμμετάσχετε ή να παρευρεθείτε στο CFC 2022, απελευθερώνω δια του παρόντος τους CFC 2022, HFFF, IFFF, Volume Up, και τους βασικούς τους εκπροσώπους τους, εργαζόμενους, χορηγούς, κριτές και εθελοντές από οποιαδήποτε ευθύνη, αξιώσεις, απαιτήσεις, ενέργειες ή δικαιώματα δράσης, που σχετίζονται, προκύπτουν ή είναι και με οποιονδήποτε τρόποσχετίζονται με τη συμμετοχή ως αθλητής ή θεατής στο CFC2022 συμπεριλαμβανομένου εκείνων που φέρονται να αποδίδονται σε αμέλειες πράξεις ή παραλείψεις των ανωτέρω μερών.Επιπλέον, απελευθερώνω τους CFC, Volume Up, τους εκπροσώπους τους, υπαλλήλους και αντιπροσώπους από όλους από οποιαδήποτε νομική ευθύνη και/ή ευθύνη σε σχέση με την απελευθέρωση οποιασδήποτε πληροφορίας ή/και αρχείου, όπως εξουσιοδοτείται από την παρούσα Φόρμα. Παραιτούμαι πλήρως και για πάντα, απαλλάσσοντας  πλήρως τα προαναφερθέντα μέρη από τυχόν αξιώσεις, απαιτήσεις, δικαιώματα και δράσης ή αιτίες δράσης, παρούσες ή μελλοντικές, είτε τα ίδια είναι γνωστά είτε άγνωστα ,αναμενόμενο ή απρόβλεπτο, που σχετίζεται με τη συμμετοχή μου στο CFC2022.Αυτή η συμφωνία θα είναι δεσμευτική για εμένα, τους διαδόχους μου, τους συγγενείς μου, τους εκπροσώπους, τους κληρονόμους, εκτελεστές, εκχωρητές ή μεταβιβάζοντες. Εάν συμφωνώ για λογαριασμό ανήλικου τέκνου, δίνω επίσης πλήρη άδεια για οποιοδήποτε άτομο που συνδέεται με το CFC 2022 για τη χορήγηση πρώτων βοηθειών ή/και οποιασδήποτε ιατρικής θεραπείας κριθεί απαραίτητο, και σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας ή τραυματισμού, δίνω την άδεια να καλέσω γιατρούς ή/και χειρουργική περίθαλψη για το παιδί και μεταφορά του παιδιού σε εξεταζόμενη ιατρική εγκατάσταση καθώς και οτιδήποτε κριθεί απαραίτητο για την ευημερία του παιδιού.

Εικόνες/Βίντεο:

Χορηγώ δια του παρόντος CFC2022 ,Volume Up, και όλα τα άτομα ή νομικά πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από αυτά, την άδεια φωτογράφησης, καταγραφής, εκπομπής καθως και την εκμετάλλευση αυτών (φωτογραφίες ή βίντεο) στο site του CFC2022 χωρίς αποζημίωση ή αμοιβή. Η χρήση εικόνων και βίντεο/ταινιών που έχω αποκτήσει δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανένα εμπορικό σκοπό χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του CFC2022 ,Volume Up και απαγορεύεται αυστηρά.

Ιατρικές πληροφορίες:

Συναινώ ρητά να λάβω πρώτες βοήθειες ή/και οποιαδήποτε ιατρική περίθαλψηκριθεί απαραίτητη από οποιοδήποτε ιατρικό προσωπικό σε περίπτωση τραυματισμού, ατυχήματος ή ασθένειαςκατά τη συμμετοχή ή στο CFC2022. Aναγνωρίζω ότι η CFC2022, η Volume Up δεν υποχρεούνται να παρέχουν τέτοια ιατρική θεραπεία με οποιοδήποτε τρόπο.Ως συμμετέχων στο CFC2022, κατανοώ με το παρόν έγγραφο για τραυματισμό αθλητών ή μελών του κοινού και ως εκ τούτου ρητώς συγκαταθέτω να επιτρέψει μόνο τις ελάχιστες απαραίτητες πληροφορίες για τον τραυματισμό. Δηλαδή, να ενημερώσει το κοινό για την ικανότητά μου να συνεχίσω στο αγώνα ή αν μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά μου να συνεχίσω. Με το παρόν εξουσιοδοτώ την αθλητική ιατρική κοινότητα, το προσωπικό και τους διαχειριστές του CFC2022 να χρησιμοποιήσουν τις ιατρικές μου πληροφορίες για την προσωπική μου ευημερία.

Αποζημίωση:

Αναγνωρίζω και κατανοώ τους κινδύνους που ενέχουν οι προσφερόμενες δραστηριότητεςαπό την CFC2022. Ως εκ τούτου, αναλαμβάνω την οικονομική ευθύνη και αποδέχομαι την ευθύνη για οποιοδήποτε τραυματισμό που μπορεί να προκαλέσω στον εαυτό μου ή/και για οποιονδήποτε τραυματισμό ή θάνατο μπορεί να προκαλέσω σε άλλους και/ή για οποιαδήποτε ζημιά σε περιουσία προκληθεί από εμένα. Σε περίπτωση που το CFC2022, Volume Up ή οποιοσδήποτε ενεργεί για λογαριασμό τους, υποχρεωθεί να επιβαρυνθεί με αμοιβές δικηγόρου και έξοδα για την επιβολή της παρούσας συμφωνίας ή για οποιαδήποτε αξίωση που σχετίζεται με τη συμμετοχή μου στο CFC2022, θα τους αποζημιώσω για όποια τέλη και έξοδα. Συμφωνώ σε αποζημίωση ώστε να διατηρηθεί ακίνδυνη η οργανωτική επιτροπή CFC2022, Volume Up, τους εντολείς τους , τους πράκτορες, τους υπαλλήλους, τους χορηγούς, το προσωπικό, τους κριτές και τους εθελοντές από οποιοδήποτε ευθύνη για τον τραυματισμό ή τον θάνατο οποιουδήποτε ατόμου(ων) και ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία που μπορεί να προκύψουν από αμέλεια ή εκ προθέσεως πράξη ή παράλειψή μου ή η παραβίασή μου στους  Κανόνες της διοργάνωσης κατά τη συμμετοχή μου στο CFC2022. 

Διαχωρισιμότητα:

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας κριθεί μη εφαρμοστέα σε σύνολο ή εν μέρει για οποιονδήποτε λόγο, το υπόλοιπο αυτής της διάταξης και ολόκληρης της Συμφωνίας θα συνεχίσει σε πλήρη ισχύ και θα παραμείνει σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται εν τούτω.

Δίκαιο – Δικαιοδοσία:  

Η παρούσα Συμφωνία διέπεται και ερμηνεύεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Όλες οι διαφορές ή συγκρούσεις που προκύπτουν από την παρούσα συμφωνία ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με τους όρους του παρόντος υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων Δικαστηρίων της Αθήνας, στην Ελλάδα.

Διάβασα προσεκτικά και κατάλαβα τα παραπάνω. Το καταλαβαίνω υπογράφοντας ότι παραιτούμαι από οποιαδήποτε νομικά δικαιώματα.

Με τη συμμετοχή μου στο CFC2022 ΚΑΤΑΝΟΩ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ όλους τους κανόνες και συμφωνίες της εκδήλωσης και επίσης αναγνωρίζω ότι έχω διαβάσει καιΣΥΜΦΩΝΩ με όλα όσα περιέχονται εδώ.