Waiver

Έντυπο απαλλαγής, συναίνεσης και ευθύνης

Centaurian Fit-test Competition 2023

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό Centaurian Fit-test Competition 2023 απαιτείται η αποδοχή της παρούσας Φόρμας Απαλλαγής, Συναίνεσης & Αστικής Ευθύνης.

Διαβάστε το προσεκτικά καθώς επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Ρητή ανάληψη κινδύνου: Συμφωνώ και αναγνωρίζω ότι υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι που ενέχονται σε όλες τις πτυχές του Διαγωνισμού Centaurian Fit-test Competition 2023. Αυτοί οι κίνδυνοι μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτούς: πτώσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο, τραυματισμό ή θάνατο λόγω αμέλειας του εαυτού μου ή άλλων ανθρώπων γύρω μου, τραυματισμός ή θάνατος λόγω ακατάλληλης χρήσης ή αστοχίας του εξοπλισμού, οποιουδήποτε σοβαρού προσωπικού τραυματισμού ή επιδείνωσης της υγείας (π.χ. μυοσκελετικό, καρδιαγγειακό, νευρολογικό κ.λπ.) ή οποιονδήποτε κίνδυνο υλικής ζημιάς. Συμφωνώ και αναγνωρίζω ότι οποιοσδήποτε από αυτούς τους προαναφερθέντες κινδύνους μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Επιβεβαιώνω ότι είμαι ενημερωμένος και πλήρως ενήμερος για τους κινδύνους της ραβδομυόλυσης όπως αναφέρονται σε σχετικά άρθρα για τη ραβδομυόλυση που έχουν δημοσιευτεί στο CrossFit® Journal. Αναγνωρίζω ότι το Centaurian Fittest Competition, ή/και το Olympico Sport Club δεν φέρουν ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού ή θανάτου ή ζημιάς περιουσίας λόγω δυσλειτουργίας ή/και βλάβης του χώρου.

Αναλαμβάνω πρόθυμα και ρητά την πλήρη ευθύνη για τους κινδύνους στους οποίους εκθέτω τον εαυτό μου και αποδέχομαι την πλήρη ευθύνη για οποιονδήποτε τραυματισμό, ζημιά ή θάνατο που μπορεί να προκύψει από τη συμμετοχή ή τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό Centaurian Fit-test 2023. Δεν έχω σωματικές αναπηρίες ή ασθένειες που θα θέσουν σε κίνδυνο τον εαυτό μου ή τους άλλους και δεν πάσχω από καμία ασθένεια που μπορεί να επιδεινωθεί με τη συμμετοχή μου στον Διαγωνισμό Centaurian Fit-test 2023.

Λήξη: Το Centaurian Fit-test Competition, το Athens Throwdown και το Volume Up διατηρούν ρητά το δικαίωμα να αποκλείσουν ή/και να τερματίσουν τη συμμετοχή οποιουδήποτε αθλητή, προσωπικού, κριτή, εθελοντή ή θεατή στη συμμετοχή στο Centaurian Fit-test Competition 2023 ανά πάσα στιγμή, χωρίς περαιτέρω υποχρέωση ή καθήκον προς τον εν λόγω αθλητή, προσωπικό, κριτή, εθελοντή ή/και θεατή και χωρίς καμία αποζημίωση ή εξήγηση. Οι λόγοι αποκλεισμού μπορεί να περιλαμβάνουν, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ, οποιοδήποτε από τα ακόλουθα (και όχι μόνο) παραδείγματα: χλευασμός άλλου αγωνιζόμενου ή εκδήλωση οποιασδήποτε άλλης αντιαθλητικής συμπεριφοράς, οποιεσδήποτε ενέργειες ή παραλείψεις που καταδεικνύουν πρόθεση εξαπάτησης, παραβίασης ή παράκαμψης των κανόνων ή πρόθεση παράκαμψηςτων Κανόνων του Centaurian Fit-test Competition, οποιαδήποτε συμπεριφορά που παραβιάζει την ελληνική νομοθεσία, και οποιαδήποτε συμπεριφορά που θα έφερνε ανυποληψία στους διαγωνισμούς Centaurian Fit-test Competition, Athens Throwdown και Volume Up στα μάτια του κοινού. Αναγνωρίζω ότι αυτή η λίστα δεν είναι αποκλειστική ή εξαντλητική και προορίζεται ως κατευθυντήρια γραμμή για τους ανταγωνιστές χωρίς να επιβάλλει κανέναν περιορισμό στα δικαιώματα των Athens Throwdown, Centaurian Fit-test Competition και Volume Up για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης με τον τρόπο που κρίνει κατάλληλο.

Ελευθέρωση: Λαμβάνοντας υπόψη ότι μου επιτρέπεται να συμμετάσχω ή να παρευρεθώ στον Διαγωνισμό Centaurian Fit-test 2023, απαλλάσσω με το παρόν το Athens Throwdown, το Centaurian Fit-test Competition, το Volume Up, τους εντολείς, τους πράκτορες, τους υπαλλήλους, τους χορηγούς, τους κριτές και τους εθελοντές από κάθε ευθύνη, αξιώσεις, απαιτήσεις, ενέργειες ή δικαιώματα δράσης, που σχετίζονται με, προκύπτουν ή συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη συμμετοχή ή τη συμμετοχή μου στον Διαγωνισμό Centaurian Fit-test 2023, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που φέρονται να αποδίδονται σε πράξεις αμέλειας ή παραλείψεις του τα προαναφερθέντα μέρη. Επιπλέον, απαλλάσσω με το παρόν τα Centaurian Fit-test Competition, Volume Up και Athens Throwdown τους αξιωματικούς, τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους τους από κάθε νομική ευθύνη και/ή ευθύνη σχετικά με την αποδέσμευση οποιασδήποτε πληροφορίας ή/και εγγραφής, όπως εξουσιοδοτείται από αυτή τη Φόρμα.

Αυτή η συμφωνία θα είναι δεσμευτική για εμένα, τους διαδόχους μου, τους πλησιέστερους συγγενείς, τους εκπροσώπους, τους κληρονόμους, τους εκτελεστές,  ή τους εκδοχείς μου.

Εάν συμφωνώ για λογαριασμό ανήλικου παιδιού, δίνω επίσης πλήρη άδεια σε οποιοδήποτε άτομο που σχετίζεται με το Centaurian Fit-test Competition, το Athens Throwdown και το Volume Up να παρέχει πρώτες βοήθειες ή/και οποιαδήποτε ιατρική περίθαλψη κρίνεται απαραίτητη και σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας ή τραυματισμού, δίνω την άδεια να ζητήσω ιατρική ή/και χειρουργική φροντίδα για το παιδί και να μεταφέρω το παιδί σε ιατρική μονάδα που κρίνεται απαραίτητη για την ευημερία του.

Εικόνες/Βίντεο: Με το παρόν παραχωρώ στους Athens Throwdown, Centaurian Fit-test Competition, Volume Up και σε όλα τα πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από αυτά, την άδεια να φωτογραφίσουν, να ηχογραφήσουν, να μεταδώσουν και να εκμεταλλευτούν με άλλο τρόπο οποιεσδήποτε φωτογραφίες ή βίντεο/ταινίες μου και να τις δημοσιεύσουν στον ιστότοπό τους και /ή χρησιμοποιήστε το σε οποιοδήποτε άλλο προωθητικό και εκπαιδευτικό υλικό χωρίς αποζημίωση ή αμοιβή. Η χρήση εικόνων και βίντεο/ταινιών που έχω αποκτήσει δεν θα χρησιμοποιηθεί για κανένα εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Athens Throwdown, Volume Up και Centaurian Fit-test Competition απαγορεύεται αυστηρά.

Ιατρικές πληροφορίες: Συναινώ ρητά να λάβω τις πρώτες βοήθειες ή/και οποιαδήποτε ιατρική περίθαλψη κρίνεται απαραίτητη από οποιοδήποτε ιατρικό προσωπικό σε περίπτωση τραυματισμού, ατυχήματος ή ασθένειας που προκλήθηκε κατά τη συμμετοχή ή τη συμμετοχή μου στον Διαγωνισμό Centaurian Fit-test 2023. Αναγνωρίζω ότι το Athens Throwdown , το Centaurian Fit-test Competition και το Volume Up δεν υποχρεούνται να παρέχουν τέτοια ιατρική περίθαλψη με οποιονδήποτε τρόπο.

Ως συμμετέχων στο Διαγωνισμό Centaurian Fit-test Competition 2023, κατανοώ με το παρόν το ενδιαφέρον για τους τραυματισμούς αθλητών και για τα μέλη του κοινού και, ως εκ τούτου, συναινώ ρητά να επιτρέψω τη δημοσίευση μόνο των ελάχιστων απαραίτητων πληροφοριών τραυματισμών για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. Δηλαδή, να ενημερώσω το κοινό για την ικανότητά μου να συνεχίσω στον διαγωνισμό ή εάν αυτό μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά μου να συνεχίσω. Δια του παρόντος εξουσιοδοτώ το αθλητικό ιατρικό προσωπικό και τους διαχειριστές του Athens Throwdown, Volume Up, Centaurian Fit-test Competition να χρησιμοποιούν τις ιατρικές μου πληροφορίες για την προσωπική μου ευημερία και ασφάλεια και την ασφάλεια των άλλων.

Αποζημίωση: Αναγνωρίζω και κατανοώ τους κινδύνους που ενέχουν οι δραστηριότητες που προσφέρονται από το Athens Throwdown, το Volume Up και το Centaurian Fit-test Competition. Ως εκ τούτου, αναλαμβάνω την οικονομική ευθύνη και αποδέχομαι την ευθύνη για οποιονδήποτε τραυματισμό μπορεί να προκαλέσω στον εαυτό μου και/ή για οποιονδήποτε τραυματισμό ή θάνατο που μπορεί να προκαλέσω σε άλλους ή/και για οποιαδήποτε ζημία σε περιουσία προκληθεί από εμένα. Σε περίπτωση που το Athens Throwdown, το Centaurian Fit-test Competition, το Volume Up ή οποιοσδήποτε ενεργεί για λογαριασμό τους, απαιτείται να επιβαρυνθεί με αμοιβές και έξοδα δικηγόρου για την επιβολή της παρούσας συμφωνίας ή για οποιαδήποτε αξίωση που σχετίζεται με τη συμμετοχή μου στο Centaurian Fit- τεστ Διαγωνισμού 2023, θα τους επιστρέψω τα έξοδααυτά. Συμφωνώ να αποζημιώσω το Athens Throwdown,το Centaurian Fit-test Competition και την Volume Up.

Δυνατότητα διαχωρισμού: Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας κριθεί ανεφάρμοστη εν όλω ή εν μέρει για οποιονδήποτε λόγο, το υπόλοιπο αυτής της διάταξης και ολόκληρης της Συμφωνίας θα συνεχίσει να ισχύει και να ισχύει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν.

Δίκαιο – Δικαιοδοσία: Η παρούσα Συμφωνία θα διέπεται και θα ερμηνεύεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Όλες οι διαφορές ή συγκρούσεις που προκύπτουν από την παρούσα Συμφωνία ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με τους όρους της παρούσας υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων Δικαστηρίων της Αθήνας, Ελλάδα.

Διάβασα προσεκτικά και κατάλαβα τα παραπάνω. Κατανοώ ότι με την αποδοχή αυτής της Φόρμας, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο πλαίσιο και υπογράφοντας ηλεκτρονικά, παραιτούμαι από πολύτιμα νομικά δικαιώματα.

Με τη συμμετοχή μου στον Διαγωνισμό Centaurian Fit-test 2023 ΚΑΤΑΝΟΩ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ όλους τους κανόνες και τις συμφωνίες της εκδήλωσης και επίσης αναγνωρίζω ότι έχω διαβάσει και ΣΥΜΦΩΝΩ με όλα όσα περιέχονται στο παρόν.